ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep down*, -keep down-

keep down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep down (phrv.) รักษาระดับต่ำไว้ See also: พยายามให้อยู่ด้านล่าง, กดให้ต่ำไว้ Syn. remain down, stay down, stop down
keep down (phrv.) คงระดับต่ำไว้ See also: ป้องกันไม่ให้สูงขึ้น Syn. remain down
keep down (phrv.) เก็บอาหารไว้ในกระเพาะ See also: รับประทานอาหารได้ Syn. hold down
keep down (phrv.) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
keep down (phrv.) ควบคุมด้วยการทำลาย
keep down (phrv.) จำกัดอิสรภาพ Syn. bring under, get under, hold down, hold under, keep under
keep down (phrv.) ทำให้หนักใจ See also: ทำให้อึดอัดใจ
keep down (phrv.) ทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นเรียน (ไประดับสูงขึ้น)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, you know what all they keep down here in this cave?รู้มั้ย เขาเก็บอะไรไว้ในถ้ำ?
That is, if you want to keep down construction costs.ถ้าไม่อยากให้ค่าก่อสร้างบานปลาย
I mean trying to keep down one of her "world-famous" tamales.ฉันต้องพยายามกลืนไอ้เจ้า ทามาเล่ส์ชื่อดังระดับโลกของเธอลงไป
I know you think you're fighting fire with fire, but if you keep down that path, everyone will burn, including innocents like Daniel.I know you think you're fighting fire with fire, but if you keep down that path, everyone will burn,
I told you. She can't even keep down one bite of Barbagiuan.ฉันบอกคุณแล้ว เธอกัด Barbagiuan แค่คำเดียวก็แทบไม่ได้
Keep down!จะบ้าเหรอ เธอพูดอะไร...
Coach, could you keep down?โค้ช ช่วยเงียบได้ไหมครับ

keep down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down
打ち水;打水[うちみず, uchimizu] (n) sprinkling water (to keep down dust and to cool pavements, etc.)
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

keep down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down ; shorten FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep down
Back to top