ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep dark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep dark*, -keep dark-

keep dark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep dark (phrv.) รักษาให้มืดไว้ See also: พยายามไม่ให้มีแสงสว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brother Sam believed light can keep darkness at bay.หลวงพี่แซมเชื่อว่า แสงสว่างสามารถข่มความมืดมิดไว้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep dark
Back to top