ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep behind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep behind*, -keep behind-

keep behind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep behind (phrv.) พยายามอยู่ข้างหลัง See also: คงอยู่ด้านหลัง Syn. remain behind, stay behind
keep behind (phrv.) ทำให้อยู่ล้าหลัง See also: ทำให้ล่าช้ากว่า Syn. keep in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep behind
Back to top