ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep back*, -keep back-

keep back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep back (phrv.) ถอยไป See also: กลับไป, ย้อนกลับไป Syn. move back
keep back (phrv.) ป้องกัน Syn. hold back
keep back (phrv.) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก Syn. hold back
keep back (phrv.) กั้นขวาง See also: ทำให้ไม่พัฒนา Syn. hold back
keep back (phrv.) ทำให้ล่าช้า Syn. hang up, hold back, hold off
keep back (phrv.) เก็บเป็นความลับ Syn. hold back, keep from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, Baron, I want my keep back.เอาล่ะ บารอน ข้าต้องการปราสาทของข้า คืน
That's great. And keep back, looking at me.เยี่ยมไปเลย มองมาที่กล้องหน่อย
Keep backing away till you're outside this establishment.- ถอยออกไป ถอยออกไปเรื่อยๆจนกว่า เจ้าจะพ้นอาณาบริเวณนี้

keep back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し止める;押止める(io)[おしとどめる(押し止める);おしとめる, oshitodomeru ( oshi yameru ); oshitomeru] (v1,vt) to check; to stop; to keep back
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check

keep back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep back
Back to top