ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jut out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jut out*, -jut out-

jut out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jut out (phrv.) ยื่นออกมา See also: โผล่ออกมา Syn. poke out, project from, protude from, stand out, stick out

jut out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P)
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
差し出る;差出る(io)[さしでる, sashideru] (v1,vi) (1) to be forward; to stick one's nose into; to meddle; to be intrusive; (2) to jut out; to protude; to overhang
張り出す(P);張出す;貼り出す[はりだす, haridasu] (v5s,vi) (1) (張り出す, 張出す only) to project; to overhang; to stick out; to jut out; to overlie; (v5s,vt) (2) to put up (a notice); to post; (P)
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)

jut out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jut out
Back to top