ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jump up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jump up*, -jump up-

jump up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jump up (phrv.) กระโดดขึ้น Syn. leap up
jump up (phrv.) ลุกขึ้นจากที่นั่งทันที See also: รีบลุกขึ้นจากที่นั่ง, รีบกระเด้งตัวขึ้นจากที่นั่งทันที Syn. leap up, shoot up, spring up, start up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you wake up feeling really lethargic, really lousy do you usually jump up and go...?เมื่อตื่นขึ้นมานั้น จะรู้สึก เซื่องซึม อาการแย่สุดๆ คุณกระโดดขึ้น แล้วเฉิบๆ ไปเลยใช่หรือไม่?
Sometimes Tarek would point at the Statue and jump up and down like we're arriving in New York for the first time.บางที อยากไปที่อนุสาวรีย์นั่น แล้วอยากขึ้นๆ ลงๆ มัน เหมือนเรามาถึง นิวยอร์คเป็นครั้งแรกเลย.
When you jump up and down,the room moves more than your boobs.ห้องยังสะเทือนมากกว่าหน้าอกเธออีก
When things are going good, that's God's way of saying to cover your ass, because something's gonna jump up and bite it, hard.ใช่ รู้ไหม เวลาทุกสิ่งเป็นไปได้ดี ฉันคิดว่านั่นเป็นวิธี ที่พระเจ้าบอกว่า คุ้มครองคุณอยู่
And I'll dance on your boobies, and I'll jump up and down on your butt.ผมจะซุกไซ้หน้าอกคุณ โยกขึ้นลงที่ก้นคุณ
I'll dance on your boobies, and jump up and down on your butt.ผมจะซุกไซ้หน้าอกคุณ โยกขึ้นลงที่ก้นคุณ
* The devil jump up and he ran out the doorปีศาจกระโดดขึ้น และมันก็วิ่งออกไปตรงประตู
Okay, this is the part where you're supposed to scream, jump up and kiss me.เอาละ ตอนนี้คุณต้องกรี๊ดใส่ผม แล้วก็กระโดดมาจูบผม
Jump up and shout now ♪ ♪ Jump up and shout now ♪#คราวนี้โดดขึ้นแล้วตะโกน#
Jump up and shout now ♪#คราวนี้โดดขึ้นแล้วตะโกน#
Eh, you could still jump up and down if you want.คุณยังเด้งขึ้น ๆ ลง ๆ ได้นะ ถ้าคุณอยาก
If I kill Albert White, somebody's just gonna jump up and take his place.ถ้าผมฆ่าอัลเบิร์ต ไวท์ จะต้องมีใครสักคนขึ้นมาแทนที่เขา

jump up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹿[cuān, ㄘㄨㄢ, 蹿 / 躥] jump up

jump up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欣喜雀躍[きんきじゃくやく, kinkijakuyaku] (n,vs) jump up for joy
躍り上がる;踊り上がる;おどり上がる[おどりあがる, odoriagaru] (v5r,vi) to spring up; to leap to one's feet; to jump up and down
飛び起きる[とびおきる, tobiokiru] (v1,vi) to jump up to one's feet
飛び跳ねる;跳び跳ねる;飛びはねる[とびはねる, tobihaneru] (v1,vi) to jump up and down; to hop
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
跳ね上がる(P);はね上がる;刎ね上がる[はねあがる, haneagaru] (v5r,vi) to jump up; to spring up; (P)
跳ね起きる[はねおきる, haneokiru] (v1,vi) to jump up; to spring up
跳び上がる(P);飛び上がる(P);跳上がる;飛上がる[とびあがる, tobiagaru] (v5r,vi) to spring; to jump up; to fly up; to skip; (P)
飛び乗る;跳び乗る[とびのる, tobinoru] (v5r,vi) to jump upon (a moving object)
飛び立つ;飛立つ[とびたつ, tobitatsu] (v5t,vi) to jump up; to start up; to leap to one's feet; to fly away; to take off

jump up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
กระโดดโลดเต้น[v.] (kradōtlōtte) EN: dance and jump with joy ; jump up and down FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jump up
Back to top