ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jump to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jump to*, -jump to-

jump to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jump to (phrv.) ข้ามไปที่ Syn. cut ahead to, cut to
jump to attention (idm.) รีบยืนทำความเคารพ See also: รีบยืนเป็นระเบียบ Syn. stand at
jump to conclusion (idm.) ด่วนตัดสินใจ See also: รีบตัดสินใจเร็วเกินไป Syn. rush to
jump to it (phrv.) รีบหน่อย See also: เร็วเข้า, เร่งมือเข้า Syn. hop to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Eliot's right, we can't just jump to conclusions.แต่ อีเลียตพูดถูก เราไปไม่ถึงไหน.
No, no, no. You shouldn't jump to conclusions.ไม่ ๆ ๆ อย่าเพิ่งทึกทักไปเร็วนัก
Before you jump to conclusions, let me explain.ก่อนที่ท่านจะด่วนสรุป โปรดฟังข้าอธิบายก่อน
Jump to it! Jump to it, gentlemen!ฉันไม่ให้นายจับปืนแน่!
Look, it's good, it's good, but let's please do not jump to conclusions.เอาล่ะ ดี ดีมาก /Nแต่อย่าเพิ่งโดดไปถึงบทสรุปเลย
Gideon, rush to conclusions, jump to conclusions.กิเดียน เร่งหาบทสรุป/Nโดดหาบทสรุป
Just jump to it though, I ain't gotta all night. The bitch is on me.เปิดเร่งๆเลยเพื่อน กูไม่ค่อยมีเวลาว่ะ ยัยนั่นแม่งเล่นกูอยู่
We're clear to make the jump to hyperspace.เราพร้อมจะกระโดดเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซ
Then why do you think he would jump to his death?งั้นทำไม่เขาโดดตึกตายล่ะ?
I think it's easy to jump to the wrong conclusions without all the facts.ฉันว่ามันเป็นการง่ายที่จะเลือกผิดนี่ไม่รวมถึงเรื่องของข้อเท็จจริงอีกต่างหาก.
Made the jump to NCIS eight months ago from the FBI.ข้ามสายงานจาก FBI มาที่ NCIS เมื่อแปดเดือนที่แล้ว.
You heard the General. Prepare to make the jump to hyperspace.ได้ยินท่านนายพลสั่งแล้วนี่ เตรียมเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซ

jump to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
決起(P);蹶起[けっき, kekki] (n,vs) jump to one's feet; stand up against; rising to action; (P)

jump to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทึกทัก[v.] (theukthak) EN: assume ; jump to a conclusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jump to
Back to top