ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jump over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jump over*, -jump over-

jump over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jump over (phrv.) กระโดดข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ
We jump over hoods.เรากระโดดข้ามเครื่องดูดควัน
You wanna jump over the wall?เธอจะกระโดดข้ามกำแพงนี่เหรอ?
Are your feelings for Otani so small that you can't even jump over a fork?ความรู้สึกที่มีต่อโอทานิของเธอมันจิ๊บจ้อย เสียจนไม่กล้า้ปีนส้อมเชียวเหรอ?
Amazing bit in Point Break where they jump over fences.ฉากตอนกระโดดข้ามรั้วมันส์ที่สุด
It's part of the OS, I'd have to jump over the code.ฉันต้องข้ามผ่านรห? ัส
We're gonna jump over the fire.โอเคนะ เราจะกระโดดไปบนไฟ
Jump over. That's the Morava River.กระโดดข้าม นั่นคือแม่น้ำ Morava
What, to just jump over?อะไรน่ะ... เพื่อไปที่นั่นหรอ ?

jump over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, 隃] exceed; jump over

jump over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛び越える;跳び越える[とびこえる, tobikoeru] (v1,vt) to jump over; to clear; to walk over (someone)

jump over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; cross over ; jump over ; skip ; overcome FR: franchir ; surmonter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jump over
Back to top