ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jolly along

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jolly along*, -jolly along-

jolly along ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jolly along (phrv.) ทำให้รื่นเริง See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง Syn. chivy along

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jolly along
Back to top