ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jogging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jogging*, -jogging-

jogging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jogging (n.) การวิ่ง Syn. footslogging
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joggingการวิ่งเหยาะ [TU Subject Heading]

jogging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢跑[màn pǎo, ㄇㄢˋ ㄆㄠˇ, 慢跑] jogging; to jog; to canter; a slow trot

jogging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョギングシューズ[, jogingushu-zu] (n) jogging shoes
ジョギングパンツ[, jogingupantsu] (n) jogging pants
ジョギング(P);ジョッギング[, jogingu (P); joggingu] (n) jogging; (P)

jogging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ๊อกกิ้ง[n.] (jǿkking) EN: jogging FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]
การวิ่ง[n.] (kān wing) EN: running FR: course à pied [f] ; course [f] ; jogging [m]
การวิ่งออกกำลังกาย[n. exp.] (kān wing øk) EN: jogging FR:

jogging ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jogging {n} [sport]jogging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jogging
Back to top