ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jibe at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jibe at*, -jibe at-

jibe at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jibe at (phrv.) หัวเราะเยาะ See also: เยาะเย้ย Syn. gibe at, laugh at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jibe at
Back to top