ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jib at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jib at*, -jib at-

jib at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jib at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่อยากเผชิญกับ, ไม่เห็นด้วยกับ Syn. balk at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jib at
Back to top