ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jazz up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jazz up*, -jazz up-

jazz up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jazz up (phrv.) ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น Syn. juice up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just follow that beat, you can jazz up anythingแค่ตามจังหวะไป เธอจะเล่นเป็นแจ้สได้หมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jazz up
Back to top