ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jar with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jar with*, -jar with-

jar with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jar with (phrv.) ไม่เข้ากันกับ See also: ไม่สอดคล้องกับ, ไปกันไม่ได้ Syn. clash against
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ่งมังกร (n.) glazed water jar with dragon patterns
โถปริก (n.) jar with gold-top
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A jar with hair in it.ขวดโหลกับผมที่อยู่ข้างใน
Are you planning to put it in a jar with formalin and donate it to medical science?นายคิดจะดองสมองนายไว้ในโหลแก้ว แล้วบริจาคให้คณะแพทย์รึไงกัน?
"Are you planning to put it in a jar with formalin and donate it to medical science?""จะเก็บใส่ขวดดองไว้แล้วให้คณะแพทย์รึไง?"

jar with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , 甇] earthen jar with long neck
[yīng, , 甖] earthen jar with small mouth
[yīng, , 罃] earthen jar with long neck

jar with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โถ[n.] (thō) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jar with
Back to top