ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jam on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jam on*, -jam on-

jam on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jam on (phrv.) ดัน See also: อัดเข้าไป, กดลงไป Syn. clap on, slam on, slap on
jam on (phrv.) ใช้ (บางสิ่ง) อย่างกะทันหัน Syn. clap on, slam on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want butter or jam on that toast, honey?คุณต้องการเนยหรือแยมบนขนมปังปิ้งนั้นมั้ย
If ya jam on him, you get your hands on him, use upper body violence, throw their ass to the dirt and make the tackle!ถ้าจะสกัดก็ต้องใช้มือ กำลังของร่างกายส่วนบน เอาให้มันก้นจ้ำเบ้าและชนมันเลย
She said there's a traffic jam on the way back, and we have to cancel the show.เธอบอกว่ารถติดมากตอนกลับมา และเราต้องยกเลิกการแสดงไปก่อน
I think there's jam on the steering wheel.ผมว่ามันมีแยมเปื้อนอยู่ที่พวงมาลัยนะ

jam on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jam on
Back to top