ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

involuntarily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *involuntarily*, -involuntarily-

involuntarily ในภาษาไทย

English-Thai: Nontri Dictionary
involuntarily(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ,อย่างไม่รู้ตัว,โดยอัตโนมัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัว (adv.) involuntarily Syn. ระรัว

involuntarily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不由自主[bù yóu zì zhǔ, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄓㄨˇ, 不由自主] can't help; involuntarily

involuntarily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我にもなく;我にも無く[われにもなく, warenimonaku] (adv) (See 我にも非ず) in spite of oneself; absently; involuntarily
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า involuntarily
Back to top