ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invite over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invite over*, -invite over-

invite over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invite over (phrv.) เชิญให้มา Syn. ask over, ask round, have over, have round

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invite over
Back to top