ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invariability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invariability*, -invariability-

invariability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invariability (n.) ความซ้ำซาก See also: ความจำเจ Syn. likeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invariability
Back to top