ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrust with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrust with*, -intrust with-

intrust with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrust with (phrv.) มอบหมาย Syn. entrust with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrust with
Back to top