ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrust to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrust to*, -intrust to-

intrust to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrust to (phrv.) มอบหมายให้ Syn. entrust to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrust to
Back to top