ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrude on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrude on*, -intrude on-

intrude on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into, obtrude on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า?
So I don't mean to intrude on your authority or whatever but could you maybe be a little nicer to Nelly?เอ่อ ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมายุ่ง เรื่องอำนาจหรืออะไรของเธอนะ แต่... เธอช่วยปฏิบัติกับเนลลี่ ดีกว่านี้ได้ไหม?
Sorry to intrude on you.ขอโทษที่เข้ามารบกวนนะครับ
The last thing I want to do is intrude on guy time.สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำคือการก้าวก่ายเวลาพวกเธอ
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง
So you intrude on my estate?งั้นเจ้าก็เลยบุกรุกบ้านของข้างั้นเหรอ
Well, I don't want to intrude on someone else's house.ฉันไม่ต้องการที่จะเข้าไป วุ่นวายในบ้านของคนอื่น
No, I don't want to intrude on her work.ไม่, ฉันไม่อยากไปก้าวก่ายงานของเธอ

intrude on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し掛ける;押掛ける;押しかける[おしかける, oshikakeru] (v1,vi) to intrude on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrude on
Back to top