ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrude into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrude into*, -intrude into-

intrude into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrude into (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on, obtrude on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrude into
Back to top