ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercrossed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercrossed*, -intercrossed-

intercrossed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercrossed (adj.) ที่ผสมข้ามพันธุ์ Syn. hybrid

intercrossed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
校倉造り[あぜくらづくり, azekuradukuri] (n) ancient architectural style utilizing intercrossed triangle logs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercrossed
Back to top