ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intend to do harm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intend to do harm*, -intend to do harm-