ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insult the enemy in effigy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insult the enemy in effigy*, -insult the enemy in effigy-