ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspective*, -inspective-

inspective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspective (adj.) เป็นการควบคุมดูแล See also: เป็นการตรวจตรา Syn. observing, supervisory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspective
Back to top