ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insist upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insist upon*, -insist upon-

insist upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insist upon (phrv.) ยืนยันในเรื่อง See also: ยืนกรานในเรื่อง Syn. insist on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At once to insist upon having such a report universally contradicted!เพื่อมายืนยันว่าข่าวที่ได้รับรู้มา เป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้น่ะสิ
Why people insist upon believing that old wives' tale in the face of all evidence,ทำไมผู้คนยังยืนกราน ที่จะเชื่อ เรื่องเล่าสืบทอดกันมาแทนที่จะ ไปเผชิญหน้ากับหลักฐาน
Welcome him, but let him know... what we insist upon!{\cHFFFFFF}ยินดีต้อนรับเขา แต่ให้เขารู้ว่า ... {\cHFFFFFF}สิ่งที่เราเรียกร้อง!
Let America know what we insist upon".{\cHFFFFFF}ให้อเมริการู้ว่าสิ่งที่เรายืนยันเมื่อ "

insist upon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
辞職を迫る[じしょくをせまる, jishokuwosemaru] (exp,v5r) to urge someone to resign; to insist upon someone's resignation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insist upon
Back to top