ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insist on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insist on*, -insist on-

insist on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insist on (phrv.) ยืนยันในเรื่อง See also: ยืนกรานในเรื่อง Syn. insist upon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขืนทำ (v.) insist on See also: be bent on Syn. ฝืน
ดัน (v.) insist on See also: be bent on Syn. ขืนทำ, ฝืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do you insist on playing the heavy?ทําไมคุณถึงยืนยันจะเล่นไม้แข็งนะ
Not as long as you insist on living in the past!ตราบใดที่คุณเอาแต่มีชีวิตอยู่กับอดีต
Well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ
The Prince and the Count always insist on everyone being healthy before they're broken.เจ้าชายและท่านเคาท์นชอบให้นักโทษมีร่างกายที่สมบูรณ์ ก่อนที่ท่านจะจัดการ
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being satisfied!สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น มิสเบนเน็ต ฉันขอยืนยันเพื่อความสบายใจ
Why do they always insist on announcing dinner... like a damn cavalry charge?เป่าแตรเรียกกินอาหาร ยังกะให้สัญญาณทหารม้าบุก
The same reason you insist on going to save him.ด้วยเห็นผลเดียวกันกับที่ท่าน ยืนกรานที่จะไปช่วยเขา.
Yet, ridiculous dreamers like you insist on a past filled with...แต่คนฟุ้งซ่านอย่างคุณก็ยัง
Why is it people who can't take advice always insist on giving it?นี่คุณคิดว่าฉันดื้อด้านไม่รับฟังงั้นเหรอ
Why must you insist on driving?ทำไมนายจะต้องยืนกรานที่จะขับรถไปด้วย?

insist on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action

insist on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to
着する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See 着す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insist on
Back to top