ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhumanly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhumanly*, -inhumanly-

inhumanly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhumanly (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. brutally

inhumanly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhumanly
Back to top