ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhere in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhere in*, -inhere in-

inhere in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhere in (phrv.) เกิดอยู่ใน See also: มีอยู่ใน, ประกอบอยู่ใน Syn. consist in, consist of, subsist in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhere in
Back to top