ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infringe on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infringe on*, -infringe on-

infringe on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infringe on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on, trench on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want to infringe on your privacy, man.ชั้นไม่ต้องการละเมิดเรื่องส่วนตัวคุณ, พรรคพวก
You can't just show up at my house, infringe on my family and expect me to do something I don't even know I agree with.คุณไม่มีสิทธิ์มาบ้านผม ล่วงเกินลูกเมียผม - แล้วให้ทำสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจ - คุณพูดถูก

infringe on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดต่อ[v. exp.] (khat tø) EN: conflict with ; infringe on FR:
ขัดต่อประเพณีนิยม[v. exp.] (khat tø pra) EN: infringe on conventions FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infringe on
Back to top