ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflict a penalty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflict a penalty*, -inflict a penalty-

inflict a penalty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflict a penalty (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. impose punishment, administer correction

inflict a penalty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรับโทษ[v.] (prapthōt) EN: fine ; inflict a penalty ; impose a fine FR: verbaliser ; infliger une amende

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflict a penalty
Back to top