ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ineffably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ineffably*, -ineffably-

ineffably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ineffably (adv.) อย่างเกินคำบรรยาย See also: อย่างไม่สามารถบรรยายได้ Syn. indefinably Ops. definably, describably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ineffably
Back to top