ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

industrialization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *industrialization*, -industrialization-

industrialization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
industrialization (n.) การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน Syn. mechanization
industrialization (n.) การทำให้เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Syn. automation

industrialization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกลายเป็นอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān klāi pe) EN: industrialisation ; industrialization (Am.) FR: industrialisation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า industrialization
Back to top