ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indiscreetness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indiscreetness*, -indiscreetness-

indiscreetness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indiscreetness (n.) ความไม่รอบคอบ See also: ความไม่ระมัดระวัง, ความประมาท Syn. imprudence, recklessness Ops. discretion, prudence, tact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indiscreetness
Back to top