ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indigotin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indigotin*, -indigotin-

indigotin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indigotin (n.) คราม See also: สีย้อม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indigotin
Back to top