ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inculculabe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inculculabe*, -inculculabe-

inculculabe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inculculabe (adj.) ซึ่งไม่สามารถวัดได้ See also: ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได Syn. inestimable Ops. caculable, estimable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inculculabe
Back to top