ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incomparible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incomparible*, -incomparible-

incomparible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incomparible (adj.) ซึ่งไม่อาจเลียนแบบได้ Syn. consummate, matchless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incomparible
Back to top