ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incertitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incertitude*, -incertitude-

incertitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incertitude (n.) ความกำกวม See also: ความเคลือบคลุม, ความน่าสงสัย, การตีความหมายได้หลายอย่าง Syn. vagueness, double meaning

incertitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai n) EN: incertainty FR: incertitude [f]
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น[n. exp.] (khwām mai n) EN: market incertainty FR: incertitude des marchés [f]
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incertitude
Back to top