ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incalculate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incalculate*, -incalculate-

incalculate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incalculate (vt.) พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้ Syn. instill, instruct

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incalculate
Back to top