ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in turn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in turn*, -in turn-

in turn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in turn (adv.) เป็นลำดับ See also: ตามลำดับ Syn. alternately, by turns
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด่ากลับ (v.) insult in turn Syn. ด่าตอบ
ด่าตอบ (v.) insult in turn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ
Not too bad considering I got loose in turn three.ไม่แย่เท่าไหร่นะ ถ้าเทียบกับที่เสียการทรงตัวในรอบที่สาม
And, in turn Our small island --และในทางกลับกัน... ... เกาะเล็ก ๆ อย่างพวกเรา...
Hetty has been in contact with the CIA, who are in turn trying to tell the rebels.แฮตตี้ติดต่อกับซีไอเอ ที่พยายามส่งข่าวถึงพวกกบฏ ไม่ได้มีความรักต่อกันเท่าไหร่เลยนะ
It frequently manifests itself in the degradation of one's personal living environment, which in turn fuels the depression, which then worsens the living environment.มันจะแสดงอาการออกมาบ่อยๆ ในสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ ซึ่งในทางกลับกันจะเป็นการทำให้อาการซึมเศร้ารุนแรงขึ้น
And in turn become an example...ในทางกลับกันมันก็จะกลายเป็นตัวอย่าง
Offer them the kind of wisdom and knowledge that might affect the course of their life and in turn affect the course of history.เสนออิสระ และความรู้ต่างๆ แต่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขา และส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์
These machines will in turn create new machines more intelligent than them, and so on and so on, until the very idea of being human, the very brain inside each of us, will become obsolete.และเครื่องจักรเหล่านี้จะสร้างเครื่องจักรใหม่ ที่อัจฉริยะกว่าตัวมัน เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งความคิด
...and I'll see each and every one of them... in turn...และผมจะพบพวกเขาทุกคน... เรียงตามลำดับ
The mansion where we found you... and through which we gained access to the train... which, in turn, brought us to the Hive.เป็นตึกที่พวกเราพบคุณ จากนี้เราต้องเข้าไปทางรถไฟ ซึ้งจะนำเราเข้าไปยังรังผึ้ง
I think it provokes us because it provoked the painter and in turn, he's kind of sending that message to us.เรารู้สึกเพราะรูปนี้ กระตุ้นความรู้สึกจิตรกร แล้วส่งความรู้สึกนั้นต่อมาให้เรา
I, in turn, have tried to teach him. You have to savour life while you can.คุณควรหาความสุขกับชีวิตบ้างในขณะที่ทำได้

in turn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
轮次[lún cì, ㄌㄨㄣˊ ㄘˋ, 轮次 / 輪次] in turn; lap number (in a race)
轮番[lún fān, ㄌㄨㄣˊ ㄈㄢ, 轮番 / 輪番] in turn; one after another
陆续[lù xù, ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ, 陆续 / 陸續] in turn; successively; one after the other; bit by bit
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, 交互] mutual; each other; alternately; in turn
挨个[āi gè, ㄞ ㄍㄜˋ, 挨个 / 挨個] one by one; in turn

in turn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
互用[ごよう, goyou] (n) using together; using in turn
回し読み[まわしよみ, mawashiyomi] (n) reading a book in turn
スピンターン[, supinta-n] (n) spin turn
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
代わり代わり;代り代り[かわりがわり, kawarigawari] (adv) alternately; in turn; one after the other
回読[かいどく, kaidoku] (n,vs) read in turn; circulate a book (among friends)
後口;あと口[あとくち, atokuchi] (n) (1) aftertaste; (2) later (in line or in turn, etc.)
次第に[しだいに, shidaini] (adv) (1) gradually (progress into a state); (2) in sequence; in order; in turn; (P)
連作[れんさく, rensaku] (n,vs) (1) planting a field with the same crop each year; repeated cultivation; (2) collaborative literary work; story made up by several writers working on it in turn; (P)
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time
順に[じゅんに, junni] (adv) in order; in turn; one by one; (P)
順繰り[じゅんぐり, junguri] (n) in turn; order

in turn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีกต่อหนึ่ง[X] (īk tø neung) EN: passed on ; from someone else ; in turn FR:
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively FR: dans l'ordre
การเพิ่มยอดขาย[n.] (kān phoēm y) EN: increase in turnover ; sales increase FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in turn
Back to top