ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the red

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the red*, -in the red-

in the red ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the red (idm.) เป็นหนี้สิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll be waiting for all of you in the red room.ฉันจะรอ ทุกๆคนที่ห้องสีแดง.
The second-year class in the red room.ที่ห้องเรียนชั้นปีสอง ห้องสีแดง.
There is no stopping in the red zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีแดง
There's no stopping in the red zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีแดง
But you were in the red Ford Cortina.แต่เธอคือ ใน Cortina ฟอร์ดสีแดง
I'll take the ones in the red box.ฉันเอาอันนั้น กล่องสีแดง
No, is it true that the man in the red shirt just wants to be a better dancer?แล้วจริงมั้ยที่ชายสวมเสื้อแดง อยากเป็นแด๊นเซอร์ที่เก่งขึ้น
See that man in the red jacket?เห็นผู้ชายที่ใส่แจ๊คเก็ตสีแดงนั่นไหม?
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย
Hey, you in the red shirt, I see you.เฮ้! คุณคนที่ใส่เสื้อสีแดงน่ะ ผมเห็นคุณนะ
No, no, no, the girl in the red dress...ไม่ ไม่ ไม่ เด็กผู้หญิง ในชุดสีแดง...
The girl in the red dress, 28, 28, Sydney Greenstreet.หญิงสาวในชุดสีแดง 28, 28 ซีดนีย์ ถนนกรีน

in the red ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤字額[あかじがく, akajigaku] (n) losses; deficit; amount in the red

in the red ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีหนี้สิน[v. exp.] (mī nīsin) EN: be in the red FR: avoir des dettes ; s'endetter ; être dans le rouge (fig.)
เป็นหนี้[v. exp.] (pen nī) EN: owe ; be in debt ; be indebted (to/by) ; be in the red FR: être redevable ; devoir ; être dans le rouge
ติดลบ[v.] (titlop) EN: be in deficit to the amount of ; be on the debit side ; be in the red ; be short of ; lack ; overspend FR: être endetté ; être déficitaire ; être dans le rouge
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red FR: avoir des ennuis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the red
Back to top