ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the main

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the main*, -in the main-

in the main ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the main (adv.) โดยส่วนใหญ่ See also: ส่วนมาก Syn. chiefly, largely

in the main ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主序星[zhǔ xù xīng, ㄓㄨˇ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥ, 主序星] star in the main sequence (astron.)

in the main ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส่วนใหญ่[adv.] (suan yai = ) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main FR: principalement ; surtout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the main
Back to top