ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the event of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the event of*, -in the event of-

in the event of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the event of (idm.) ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will your government stand by... its military commitments to Sarkhan in the event of trouble?{\cHFFFFFF}รัฐบาลของคุณจะยืนเคียงข้าง ... {\cHFFFFFF}ภาระผูกพันของทหารที่จะ Sarkhan ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่
But before you go on, have I America's absolute commitment... to stand behind us in the event of trouble?{\cHFFFFFF}But before you go on, {\cHFFFFFF}have I America's absolute commitment... {\cHFFFFFF}to stand behind us in the event of trouble?
He helped me prepare a living trust that gives you control of all my assets in the event of my death or... certain other situations.เขาช่วยฉันจัดเตรียมกองทุนเลี้ยงชีพ ที่จะช่วยเธอคุมทรัพย์สินฉันได้ ถ้าเกิดฉันตายหรือ... เกิดมีสถานการณ์อะไรสักอย่าง
No. The school would most likely contact you in the event of my expulsion.ไม่ โรงเรียนน่าจะติดต่อกับผู้ปกครองมากกว่า ถ้าเกิดจะไล่หนูออก
That's your dilemma and the information that I have on you is exactly where it needs to be and it will be released in the event of my disappearance.นี่เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของคุณ ผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมอย่างชัดเจน และทุกอย่างที่คุณอยากรู้ มันคงจะดีกว่าปล่อยให้สิ่งที่ผมสร้างมา หายสาปสูญไป
It's the Joint Chiefs' battle plans in the event of an attack on Israel.มันเป็นแผนการร่วมงานของหัวหน้ากองกำลังในเหตุการณ์การปะทะกันในดินแดนอิสราเอล
I know in the event of battle, only a knight may serve.กระผมรู้ว่าในการรบนั้นมีแต่อัศวินเท่านั้นที่จะได้ร่วมรบกับองค์ชาย
Actually,that door is locked in the event of an emergency.จริงๆแล้ว ประตูนั้น จะล็อกก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
And in the event of a close count, we'll go to a written ballot.ถ้าผลคะแนนสูสีมาก.. เราจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer
Samir will want to use them as human shields in the event of a frontal attack.ซาเมียร์มีความต้องการใช้ พวกเขาเป็นโล่มนุษย์ เผื่อว่าในสถานการณ์ ที่โดนโจมตี
What I mean is... in the event of an attack, we all watch out for each other.ข้าหมายถึง การโจมตีในแต่ละครั้ง เราต้องช่วยระวังให้กันและกัน

in the event of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P)

in the event of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que

in the event of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the event of
Back to top