ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in stook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in stook*, -in stook-

in stook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in stook (sl.) ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน) Syn. in trouble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in stook
Back to top