ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in good time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in good time*, -in good time-

in good time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in good time (idm.) รวดเร็ว See also: เร็ว
in good time (idm.) ทันเวลา See also: ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All in good time, when I'm finished with it.ทุกคนจะมีความสุข, ตอนที่ผมทำมันเสร็จ
All in good time. Be patient, dear.ในเวลาที่ดีก่อนจ้ะ อดทนไว้ที่รัก
All in good time.อีกไม่นานหรอก ไม่ช้าก็เร็ว
In time, son, in good time.เมื่อถึงเวลานั้น ลูก
All in good time, gentlemen, all in good time.อยากได้ของดีต้องรอหน่อยคุณสุภาพบุรุษ
All in good time, babes. Weird girl?ขอหาอุปกรณ์แป๊ปนะ นี่ยัยเพี้ยน
Oh, you'll get back -- all in good time.โอ้ เดี๋ยวนายก็ได้กลับ -- ไปในช่วงเวลาดีๆทั้งหลาย
All in good time, Lestrade.ไม่นานเกินรอ เลสเตรด ลอนดอนตกอยู่ในภัยร้าย
Those who aren't will have a chance to find out for themselves in good time.สำหรับคนที่ไม่เคยได้ยิน ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ศึกษา ด้วยตนเอง
All in good time, Eric.เอาไว้เวลาเหมาะๆ อีริค
All in good time.ช่วงเวลาที่ดีทั้งหมด
In good times and bad timesIn good times and bad times

in good time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in good time
Back to top