ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in due time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in due time*, -in due time-

in due time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in due time (idm.) ทันเวลา See also: ทัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป (adv.) in due time See also: proceedingly Ops. เร่งรีบ
ค่อยเป็นค่อยไป (adv.) in due time See also: proceedingly Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป Ops. เร่งรีบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In due time, Joseph, in due time.ลายนิ้วมือคุณจะเกาะติดกับมันแน่
You'll get your chance to see it in due time.เดี๋ยวนายจะได้ดูแน่นอน
And in due time, all will be revealed to you.แล้วเมื่อถึงเวลานั้น ทุกอย่างจะปรากฎแก่คุณ
All in due time.ทั้งหมดนั่นคือเวลา ที่ต้องต่อรองกัน
I thought you'd find out in due time. So I decided to beat you to it, so you can't use it against me.ฉันรู้ว่าเวลานี้ต้องมาถึง เรื่องที่ฉันกลัวและเธอจะต้องถามฉัน
We'll see her in due time.เราจะได้เจอแม่ในที่สุด
Like I said, in due time.บอกแล้วว่าในที่สุดต้องได้เจอ
In due time, hell will come to us.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม นรกจะมาหาเราเอง

in due time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時かは[いつかは, itsukaha] (adv) (uk) (more emphatic version of 何時か) (See 何時か) sooner or later; in due time; in due course

in due time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿipenkhǿi) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly FR: progressivement ; lentement mais sûrement
ในเวลาอันสมควร[X] (nai wēlā an) EN: in due time FR:
ภายในกำหนดเวลา[X] (phāinai kam) EN: in due time FR: dans les délais
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in due time
Back to top