ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in disorder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in disorder*, -in disorder-

in disorder ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเจอะกระเจิง (adv.) in disorder See also: in all directions, here and there Syn. กระเจิดกระเจิง
กระเจิง (adv.) in disorder See also: in all directions, here and there Syn. กระเจอะกระเจิง, กระเจิดกระเจิง
ไม่มีระเบียบ (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เข้าที่ (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เข้าที่เข้าทาง (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไร้ระเบียบ
ไม่เป็นระเบียบ (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เรียบร้อย (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไร้ระเบียบ (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง
ชุลมุน (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. ชุลมุน, แตกตื่น
อลหม่าน (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น
โกลาหล (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. วุ่นวาย, อลเวง, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน

in disorder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, 乱七八糟 / 亂七八糟] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, 七零八落] (成语 saw) everything broken and in disorder
痹证[bì zhèng, ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, 痹证 / 痹證] localized pain disorder (in Chinese medicine); arthralgia syndrome; bi disorder
里出外进[lǐ chū wài jìn, ㄌㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, 里出外进 / 裡出外進] uneven; in disorder; everything sticking out

in disorder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P)

in disorder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุน[adv.] (chunlamun) EN: chaotically ; in disorder ; in confusion FR:
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
กลุ้ม[adv.] (klum) EN: in disorder ; in confusion ; chaotically ; busily FR:
กระเจอะกระเจิง[adv.] (krajoekrajo) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิดกระเจิง[adv.] (krajoētkraj) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเซิง[adj.] (krasoēng) EN: unkempt ; disheveled ; in disorder FR: échevelé
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion FR: en désordre
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
เนรนาด[adv.] (nēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
หนีไม่เป็นกระบวน[v. exp.] (nī mai pen ) EN: flee in disorder ; flee in disarray FR:
นัวเนีย[adv.] (nūanīa) EN: confusedly ; in a confused manner ; in disorder FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
พลุกพล่าน[adv.] (phlukphlān) EN: in confusion ; in disorder ; chaotically FR: dans le désordre
ระเกะระกะ[adv.] (rakeraka) EN: in disorder ; messily ; in a clutter ; helter-skelter ; scatteredly ; higgledy-piggledy FR: en désordre
ระเนระนาด[adv.] (ranēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: chaotic ; restive ; disorganized ; confused ; turbulent ; in a mess ; in disorder FR: troublé ; perturbé
ยุ่มย่าม[adj.] (yumyām) EN: in disorder FR:
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj FR: en désordre
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in disorder
Back to top