ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in all place

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in all place*, -in all place-

in all place ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทุกแห่ง[adv.] (thukhaeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[adv.] (thukhūaraha) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places ; every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth FR: partout ; ici et là ; chaque endroit ; chaque centimètre carré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in all place
Back to top