ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in a wink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in a wink*, -in a wink-

in a wink ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แวบ (adv.) in a wink See also: for a short time

in a wink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วพริบตา[adv.] (chūa phrip ) EN: in a wink ; in an instant ; in the wink of an eye ; suddenly FR: en un clin d'oeil
แวบ[adv.] (waēp) EN: in a wink ; for a short time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in a wink
Back to top